Nawigacja

Aktualności
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury działa już 40 lat!

     

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury działa już 40 lat!

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury (TTK) z siedzibą w Pałacu w Trzebiatowie powstało w 1978 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w organizowanie obchodów 700 – lecia naszego miasta. Rozbudzona wówczas inicjatywa nie skończyła się wraz z rocznicowymi obchodami, lecz owocuje do dziś coraz to nowymi formami działania. Komitet organizacyjny obchodów rocznicy nadania praw miejskich 28 maja 1978 r. przekształcił się w Towarzystwo, wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przewodniczącym został Mieczysław Granatyr ( ówczesny naczelnik Miasta i Gminy Trzebiatów), zastępcą Barbara Merło, sekretarzem Regina Zbytniewska. Przewodniczącymi kolejno byli: Barbara Merło, Regina Zbytniewska, Hanna Bzdak, Lech Michalak, a od 2002 r. do dziś funkcję tę sprawuje Renata Teresa Korek.
W chwili obecnej TTK liczy 24 osoby. Zarząd TTK stanowią: przewodnicząca – Renata Teresa Korek, zastępca – Renata Tracz, sekretarz –  Piotr Żak, skarbnik –  Anna Rzepecka, księgowa (członek zarządu) Teresa Oświęcimska. Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności kulturalnej, popieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta i okolic. Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury jest organizacją pozarządową angażującą się w wiele przedsięwzięć, współorganizuje największe imprezy odbywające się w naszym mieście i na terenie gminy Trzebiatów. Wraz z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury współorganizujemy „Spotkanie Czterech Świec” poświęcone pielęgnowaniu tradycji czterech trzebiatowskich wyznań (greckokatolickiego, prawosławnego, rzymskokatolickiego, ewangelicko – augsburskiego), „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur. Od kilku lat TTK bierze czynny udział w organizacji „Trzebiatowskiego Święta Kaszy”, Nocy w Muzeum, Europejskich Dni Dziedzictwa. Stoisko TTK jest też zawsze wyeksponowane podczas „Dożynek Gminnych” i „Powiatowych”. Ogromną popularnością cieszy się chleb ze smalcem wileńskim, ogórki małosolne, trzebiatowskie pierniki, oraz domowe ciasta.
Popieramy badania naukowe i prace popularyzujące problematykę naszego miasta  i regionu. Nasi członkowie biorą czynny udział w organizowaniu Seminarium Naukowego „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, podczas którego prezentują referaty. Opiekujemy Muzeum Pałacowym, kupujemy nowe eksponaty, zbieramy środki na renowację mebli, stale powiększamy zbiory. TTK współpracuje z organizacjami gminnymi podczas wielu przedsięwzięć takich jak organizacja wystaw, spotkań, objazdów naukowych, paneli dyskusyjnych, ważne są działania ukierunkowane na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego, na podtrzymanie tradycji, kultury.

Od wielu lat ubiegamy się i otrzymujemy dofinansowanie zadań z Województwa Zachodniopomorskiego ( „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur) od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na realizacje zadań związanych z historią regionu:
–  ,,Od szczegółu do ogółu. Detale – ukryte piękno”- którego celem było zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego – ( 2014)

–  ,,Od Izby Regionalnej do Muzeum Pałacowego. 15 – lecie działalności muzealnej w Trzebiatowie” którego celem była ochrona i promocja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, popularyzacja zbiorów muzealnych oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat. ( 2015)

– ,,Świadectwa historii. Architektura Trzebiatowa pierwszej połowy XX wieku”: wykonano dokumentację fotograficzną zachowanej zabudowy pierwszej połowy XX w ,a także folder ,,Z wizytą w Trzebiatowie, odbyło się spotkanie ,,Secesja, modernizm, funkcjonalizm, czyli o architekturze Trzebiatowa sprzed stu lat” (wykład i prezentacja multimedialna historyka sztuki, dyskusja, promocja pocztówek i folderu), a także wyjazd studyjny ,,Zapomniane dziedzictwo – architektura dawnego zakładu leczniczego w Jarominie”.( 2016)

– ,,Trzebiatów 740” – opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie  szeregu zróżnicowanych, interaktywnych działań związanych z ochroną zabytkowego charakteru Trzebiatowa, zwiększenie społecznej świadomości na temat zachowanej i utraconej architektury zabytkowej miasta oraz podkreślenie znaczenia problematyki konserwatorskiej po 1945r. dla dziedzictwa kulturowego regionu na tle jubileuszu 740 – lecia otrzymania praw miejskich. W ramach zadania wykonano m.in. dokumentację fotograficzną, kwerendę archiwalną, zebrano materiały ikonograficzne i bibliograficzne do przewodnika, wystawy, prezentacji multimedialnej i zajęć edukacyjnych, wydano przewodnik ,,Odkryj Trzebiatów. Hansken zaprasza!”, przygotowano wystawę ,,Ocalone – przywrócone. Niechciane – zapomniane”, przeprowadzono  spotkanie ,,Trzebiatów pomnikiem historii?” ( 2017).
W 2018 r. zrealizowano projekty: ,,Ceglane historie” to kontynuacja wcześniejszych prac podejmowanych przez Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, związanych z ochroną i promocją architektury zabytkowej oraz szeroko rozumianych działań dotyczących historii, kultury, sztuki miasta i regionu. Zadanie odwołuje się do zachowanej, bogatej, średniowiecznej architektury Trzebiatowa powstałej między początkiem XIV a pierwszymi dekadami XVI wieku w stylu gotyku ceglanego, a także jej reliktów i obiektów już nieistniejących oraz nadal znakomicie czytelnego średniowiecznego założenia urbanistycznego- sporządzenie dokumentacji fotograficznej, zebranie materiałów ikonograficznych wykorzystanych na wystawie, w folderze, planszy, prezentacji multimedialnej i zajęciach edukacyjnych,  spacer i warsztaty fotograficzno – historyczne ,,Złap gotyk!”, przygotowanie prezentacji multimedialnej, konspektu i materiałów do przeprowadzenia cyklu zajęć edukacyjnych, ,Historie zapisane w cegle”,  przygotowanie i udostępnienie wystawy fotograficznej ,,Moc gotyku”, wykonanie planszy edukacyjno-informacyjnej na temat zachowanych przykładów architektury gotyckiej w Trzebiatowie, wydanie folderu ,,Gotyckie skarby Trzebiatowa”, spotkanie ,,W gotyckim kręgu historii” (otwarcie wystawy, prezentacja multimedialna z komentarzem, promocja i rozpowszechnienie folderu, panel dyskusyjny.

Ponadto realizowaliśmy projekt WOKÓŁ SŁONIA, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Marszałkowskiego SPOŁECZNIK. Celem programu SPOŁECZNIK 2018 jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami, zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości. Inicjatywa WOKÓŁ SŁONIA koncentruje się wokół opowieści o słonicy Hansken, a celem zadania było odnowienie symbolicznej dla Trzebiatowa konstrukcji słonicy oraz integracja społeczności lokalnej wokół działań nawiązujących do historii naszego miasta i krajobrazu historyczno  – kulturowego, a w szczególności symbolu jakim jest słonica.

W 2018 z Województwa Zachodniopomorskiego otrzymaliśmy także dofinansowanie na Seminarium naukowe – zadanie poświęcone jest historii i kulturze Pomorza, jego zabytkom, architekturze, sztuce, archeologii, przyrodzie, słynnym postaciom. Celem zadania jest odkrywanie i popularyzowanie nieznanych lub mało znanych dotychczas tematów związanych z historią, kulturą i sztuką Pomorza w jego historycznych granicach na przestrzeni dziejów (od wczesnego średniowiecza po czasy najnowsze). Seminarium naukowe miało formę dwudniowego, interdyscyplinarnego i interaktywnego przedsięwzięcia, podczas którego w profesjonalny, a zarazem atrakcyjny sposób prezentowana była  współczesna wiedza o Pomorzu szerokiej grupie odbiorców. Podczas seminarium odbył się także objazd naukowy „Szlakiem pomorskich zabytków”, podczas którego uczestnicy mieli możliwość poznania, a czasem i odkrycia miejsc i obiektów o szczególnych walorach historyczno-architektonicznych dla krajobrazu kulturowego Pomorza. Ponadto zorganizowaliśmy konkurs kulinarny POTRAWA POMORSKA, przygotowana została również wystawa fotograficzna ,,La Princesse W***”, przedstawiająca wybrane momenty z życia Marii Anny z Czartoryskich księżnej von Würtemberg-Montbéliard.

Dużą wagę w naszych działaniach przywiązujemy do pielęgnowania dziedzictwa kulinarnego regionu. Nawiązując do tradycji kuchni pomorskiej, niemieckiej i osadniczej przywracamy do społecznej wiadomości przepisy na zapomniane potrawy charakterystyczne dla różnych kultur. Bierzemy udział w licznych konkursach kulinarnych, na których nasze produkty są wyróżniane i nagradzane
np. PERŁA 2012 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Braliśmy także udział w Targach Polagra Food w Poznaniu i Konkursie Potraw Bożonarodzeniowych w Barzkowicach. Wytwarzane przez nas Pierniki norbertańskie cieszą się dużym zainteresowaniem pełnią, funkcję promującą nie tylko Trzebiatów ale cały region. Towarzystwo działa od 40 lat, zrzesza ludzi, którzy bezinteresownie pracują z zaangażowaniem kreując działalność kulturalną w swoim regionie a także poza granicami naszego kraju. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą tę ideę kontynuować.

                                       
więcej na stronie  https://archiwum-tok.pl/dzialaja-u-nas/ttk/