Nawigacja

Aktualności
Muzeum Pałacowe

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury rozpoczęło realizację zadania ,,Od Izby Regionalnej do Muzeum Pałacowego. 15 – lecie działalności muzealnej w Trzebiatowie”, na które otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
Celem zadania jest promocja materialnych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez popularyzację zbiorów Muzeum Pałacowego, upowszechnienie wiedzy na temat tradycji muzealnych w Trzebiatowie i na Pomorzu oraz zwiększenie atrakcyjności muzeum będącego ważnym elementem ochrony zabytków regionu. TTK wykona zespół korelujących ze sobą działań, które zdecydowanie wpłyną na ochronę i promocję dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przyczynią się do popularyzacji zbiorów muzealnych oraz upowszechnienia wiedzy na ich temat. Realizacja zadania pozwoli na:
– opracowanie minimum 50 eksponatów ze zbiorów Muzeum Pałacowego (sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opracowanie merytoryczne) i umieszczenie na stronie internetowej www.archiwum-tok.pl w zakładce ,,e-muzeum”,
– opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie zewnętrznej tablicy (planszy) informacyjnej o muzeum,
– przygotowanie i aranżację wystawy fotograficznej ,,15 – lecie Muzeum Pałacowego
w Trzebiatowie” (opracowanie i druk 30 zdjęć o wymiarach 50×70 cm),
– zorganizowanie ,,Dnia Otwartego Muzeum” (bezpłatny wstęp i oprowadzanie po wszystkich ekspozycjach),
– przygotowanie materiałów merytorycznych i ikonograficznych oraz druk publikacji ,,Zobacz, dotknij, posłuchaj! Muzeum Pałacowe w Trzebiatowie” (folder o wymiarach 16×23 cm, 12 stron, 1000 sztuk),
– organizację spotkania ,,Tradycje muzealne w Trzebiatowie i na Pomorzu” poświęconego roli i znaczeniu muzeów regionalnych na Pomorzu,
– przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych ,,Trofeum w Muzeum” przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wszystkie te działania będą miały charakter długofalowy, kontynuowany także po zakończeniu projektu. Wpłyną na wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej dziedzictwa kulturowego regionu, kreowanie ich tożsamości, wypromują bogate zbiory Muzeum Pałacowego, podkreślą znaczenie roli muzeów regionalnych, jako miejsc pielęgnujących dobra kultury.

mg

.